Menu

Dumnezeu Fiul

05/07/2017 - Marturisire de Credinta
Noi credem şi mărturisim că Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, a doua Persoană a Dumnezeirii, are toate atributele divine. El este de aceeasi esentă, co-egal şi co-etern cu Tatăl şi Duhul Sfânt (Ioan 10:30;14:9).Noi credem şi mărturisim că Dumnezeu Tatăl a creat universul prin Dumnezeu Fiul, Isus Cristos, prin care sunt şi se ţin toate lucrurile (Ioan 1 :3; Col. 1: 15-17; Evrei 1 :2).Noi credem şi mărturisim întruparea Lui umană prin naşterea supranaturală din fecioara Maria (Isaia 7:14; Mat. 1 :23, 25; Luca 1 :26-35) şi viaţa Lui umană fără păcat (Evrei 4:15; 1 Petru2:22).Noi credem şi mărturisim că Isus Cristos este pe deplin Dumnezeu şi pe deplin om. Cele două naturi sunt unite într-o singură Persoană, fiecare dintre acestea rămânând distincte (Mica 5:2;Ioan 5:23; 14:9-10; Filip. 2:5-8; Col. 2:9).Noi credem şi mărturisim că, în întruparea Sa, Domnul Isus Cristos nu a încetat niciodatăsă fie Dumnezeu, deşi a refuzat să se folosească de prerogativele şi puterea Sa divină pentru a elimina suferinţa sau limitările condiţiei Sale umane (Filip. 2:5-8).Noi credem şi mărturisim că Domnul Isus S-a întrupat pentru a-L revela pe Dumnezeu(Ioan 1:14, Evrei 1:2-3) şi pentru a mântui lumea pierdută (Luca 19:10; Evrei: 5:9).Noi credem şi mărturisim că Domnul Isus Cristos, prin jertfa Sa ispăşitoare de pe cruceaGolgotei, mântuieşte pe cei care cred în El. Moartea Lui a fost voluntară, înlocuitoare, ispăşitoareşi răscumpărătoare (Isaia 53; Ioan 10:15; Rom. 3:24-25; 5:8; Evrei 9:28;1 Petru 2 :24).Noi credem şi mărturisim că, datorită eficienţei depline a jertfei unice a Domnului Isus,păcătosul care crede este născut din nou, eliberat de pedeapsa, povara, puterea şi, în viitor, deprezenţa păcatului; el este declarat neprihănit, primeşte viaţa veşnică şi înfierea în familia luiDumnezeu (Rom. 3:25; 5:8-9; 2Cor. 5:14-15; 1 Petru 2:24; 3:18).Noi credem şi mărturisim că Domnul Isus a murit, a fost îngropat şi a înviat a treia zi dupărevelaţia făcută de Dumnezeu în Sfânta Scriptură (1 Cor. 15:3-4).Noi credem şi mărturisim că, prin învierea literală, fizică, din morţi a Domnului IsusCristos, Dumnezeu a confirmat dumnezeirea Fiului Său şi a dat dovada că a acceptat lucrarearăscumpărătoare a lui Cristos la cruce. Învierea în trup a Domnului Isus este, de asemenea, garanţiaviitoarei învieri în trup a credincioşilor (Ioan 5:26-29; 14:19; Rom. 1:4; 4:25; 6:5-10; 1 Cor.15:20,23). Acum El este înălţat la dreapta Tatălui unde mijloceşte pentru noi ca Avocat (Apărător)şi Mare Preot (Mat. 28:6; Luca 24:38-39; F. Ap. 2:30-31; Rom. 4:25; 8:34; Evrei 7:25; 9:24; 1Ioan 2:1).Noi credem şi mărturisim că Domnul Isus Cristos va reveni în văzduh pentru Biserică,Trupul Său, ca s-o răpească (să o ia cu Sine), după care va stabili pe pământ Împărăţia de o mie deani (F. Ap. 1:9-11; 1 Tes. 4:13-18; Apoc. 20).Noi credem şi mărturisim că Isus Cristos este Cel prin care Dumnezeu va judeca pe toţioamenii (Ioan 5:22-23):a. Pe credincioşii din Biserică, după răpire – pentru răsplătire (1 Cor. 3:10-15; 2 Cor.5:10);b. Pe cei rămaşi în viaţă pe pământ după răpire – la revenirea Sa glorioasă (Mat. 25:31-46);c. Pe cei care nu au fost găsiţi scrişi în Cartea Vieţii – la Tronul cel mare şi alb (Apoc.20:11-15).Ca Singurul Mijlocitor între Dumnezeu şi om (1 Tim. 2:5), Cap al Bisericii (Efes. 1 :22;5:23; Col. 1 :18) şi Împărat universal care va domni (Isaia 9:6; Luca 1:31-33), Domnul Isus Cristos este Judecătorul cel Mare care îi va osândi pe cei care nu au crezut în El şi nu L-au acceptat ca Mântuitor şi Domn (Mat. 25:14-46; F. Ap. 17:30-31)